پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
مدیران

مدیران managers

به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در راستاي‌ تعالي معنوي و حرفه‌ای مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود نگرش‌ و بصیرت ‌‏افزایی و توسعه‌ مهارت‏های‌ انساني‌، ادراكي‌ و فني‌ در چارچوب «سامانه و برنامه آموزش مديران» طراحي و اجرا مي‌گردد. طی این آموزش‏ها براساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت حرفه‏ای الزامی‏است. آموزش‌هاي مديران به دو بخش الف- تعالی معنونی مدیران، ب- تعالی حرفه‌ای مدیران طبقه بندي مي‌شوند.

آموزش های شغلی

آموزش های شغلی Job training

به آموزش‏ هايي اطلاق مي‌شود كه توانایی‌های شغلي (دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به‌منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می‏ نماید.

توجیهی (بدو خدمت)

توجیهی (بدو خدمت) at the begining

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف الف)آشنا سـاختن کارمنـدان جدیدالاسـتخدام بـا اهـداف و وظـایف دسـتگاه اجرایـی محل خدمت آنها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مـدیریت خـدمات کشـوری، ب) ایجاد تواناییهای شغلی مورد نیـاز بـرای تصـدی شـغل توسط کارمنـدان جدیدالاسـتخدام در بـدو ورود بـه خـدمت طراحـی و اجـرا مـی گـردد.

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

آزمون های الکترونیکی

آزمون های الکترونیکی online quiz

تربیت مدرس

تربیت مدرس Teacher training

دوره های تربیت مدرس برای ارائه آموزش های تخصصی برای مدرسان جهت ارائه هر چه بهتر دوره های تعریف شده برای مدرسان دور ه ها می باشد

تربیت ارزیاب

تربیت ارزیاب Evalutor

ارزیابی فرایندی است شامل به کار بردن اطلاعات عملکردی برای تصمیم گیری در حوزه هایی از قبیل؛ یکپارچه سازی اطلاعات عملکردها، بکارگیری اطلاعات عملکردی در رویه ها و سیکل های مدیریتی، سیاست گزاری ها، بودجه ریزی و ... می باشد. در دوره های تربیت ارزیابی، ارزیاب موظف به بررسی موارد فوق می باشد.